Doktorandstipendium

Nytt doktorandstipendium ger upp till 160 000 kronor.

Disponent Christian Storjohanns stiftelse inrättar ett nytt doktorandstipendium som innebär en enastående möjlighet för den som forskar inom ett kunskapsområde med anknytning till skogsindustrin.

Stipendiet består av 40 000 skattefria kronor per år tills doktorsgraden är uppnådd, eller i högst fyra år.

Stiftelsen delar ut ett stipendium varje år under de närmaste fem åren, under förutsättning att stiftelsens avkastning så medger.

Utöver ekonomiskt stöd för fortsatta studier ger stipendiet en möjlighet att knyta kontakter med några av Sveriges största skogsindustriföretag.
Stipendiaten förväntas bidra med en motprestation i form av ett forskningsprojekt, en utredning eller liknande inom ramen för en tidsbegränsad, avlönad anställning vid något av de företag som av hävd är knutna till stiftelsen.
De företag doktoranden därmed kan få möjlighet att samarbeta med är BillerudKorsnäs’ kraftpappersbruk Gruvön i Grums samt Stora Ensos enheter Skoghalls Bruk med verksamhet i Skoghall (kartongtillverkning) och Forshaga (PE–beläggning), Gruvöns Sågverk i Grums, Stora Enso Skog i Värmland och Dalsland och forskningsenheten Stora Enso Research i Karlstad.

Möjlighet att söka stipendiet har forskare antagna till doktorandutbildning inom ämnesområden som är gångbara inom skogsbruk, sågverksnäring, massa– och pappersindustri eller förpackningsindustri.

Stipendiet riktar sig i första hand till doktorander vid:

– Karlstad Universitet
– Mittuniversitetet
– Kungliga Tekniska Högskolan
– Chalmers Tekniska Högskola
– Lunds Tekniska Högskola
– Sveriges Lantbruksuniversitet

Möjlighet att söka finns även för doktorander vid andra lärosäten.

Då Disponent Christian Storjohanns stiftelse enligt sina stadgar skall ”lämna anslag till lovande ungdomar”, finns en övre åldergräns på 30 år vid ansökningstillfället.

Ansökan lämnas på stiftelsens ansökningsblankett som finns för utskrift på startsidan. Till ansökan bifogas CV, intyg på att antagning till doktorandutbildning beviljats undertecknat av prefekt eller motsvarande vid berörd institution samt forskningsplan. Forskningsplanen bör förses med en beskrivande rubrik som anger forskningens tema. I planen presenteras forskningens betydelse, sökandes tidigare verksamhet på området och framtida verksamhet med uppställda mål och tidsramar. Forskningsplanen bör inte överskrida fyra sidor text men vara tillräckligt beskrivande för att kunna bedömas.

Ansökan ska finnas hos stiftelsen senast 13 december 2019.

Frågor om stipendiet, om vem som har möjlighet att få det, hur man bäst ansöker med mera besvaras av stiftelsens sekreterare Mikael Karlsson:
Telefon: 01046-73 212
Mobil: 070-556 40 63
Mail: mikael.e.karlsson@storaenso.com


Ansökan skickas till:

Disponent Christian Storjohanns Stiftelse
Udden
663 29 SKOGHALL

Ansökan ska finnas hos stiftelsen senast 13 december 2019.